Oversikt - Møllergata skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Møllergata skole
Møllergata 49
0179 OSLO
Org.nr 974590042
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 276
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 17
Talet på lærarar 29

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Møllergata skole Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,9 4,0 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,8 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,0 4,0 4,0
Felles regler 4,4 4,3 4,3 4,4
Trivsel 4,1 4,3 4,3 4,3
Mestring 4,1 4,1 4,1 4,0
Støtte fra lærerne 4,5 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 4,0 3,9 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,9 3,9 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,4 4,4 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Møllergata skole Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 26,5 5 657,7 5 657,7 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 12,7 12,7 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 949 949 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,4 68,7 68,7 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,1 16,8 16,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 14,0 14,0 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,6 15,6 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 17,4 17,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4 15,4 15,4 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4 18,5 18,5 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,6 19,6 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,7 94,2 94,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 17 760 3 674 009 3 674 009 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 64 56 56 61
Indikator og nøkkeltall Møllergata skole Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 131 840 131 840 126 820
Lønnsutgifter per elev 94 141 94 141 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 73,2 73,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 173 2 173 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 187 1 187 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år