Oversikt - Melløs skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Melløs skole
Roald Amundsens Gate 2
1524 MOSS
Org.nr 875280392
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 368
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 23
Talet på lærarar 30

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Melløs skole Moss kommune Østfold fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,4 4,1 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,2 4,1 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,0 4,0 4,1
Felles regler 4,7 4,5 4,4 4,4
Trivsel 4,6 4,4 4,3 4,3
Mestring 4,2 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,7 4,5 4,4 4,4
Motivasjon 4,1 4,0 3,9 3,8
Vurdering for læring 4,2 4,1 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,5 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Melløs skole Moss kommune Østfold fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 25,6 288,1 3 084,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,3 13,1 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 31 536 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 117,6 110,9 63,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2 10,9 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,3 13,7 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,2 14,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,4 19,2 17,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,7 16,4 15,2 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 25,5 20,4 17,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 21,9 19,4 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,1 98,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 16 767 189 682 1 972 962 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 46 54 58 60
Indikator og nøkkeltall Melløs skole Moss kommune Østfold fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 107 223 110 500 116 183
Lønnsutgifter per elev 87 162 87 954 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,8 83,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 862 843 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 332 1 264 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år