Oversikt - Malmheim skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Malmheim skole
Killinglandveien 24
4312 SANDNES
Org.nr 974610779
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 110
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 7
Talet på lærarar 12

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Malmheim skole Sandnes kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,2 4,0 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,2 3,9 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,1 4,1 4,1
Felles regler 4,4 4,4 4,4 4,4
Trivsel 4,4 4,4 4,3 4,3
Mestring 4,0 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,4 4,5 4,5 4,4
Motivasjon 3,6 3,8 3,8 3,8
Vurdering for læring 4,0 3,9 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Malmheim skole Sandnes kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 10,3 895,2 5 511,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 12,8 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 156 938 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,7 65,1 64,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,9 17,4 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 13,5 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,3 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 17,8 16,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4 15,7 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 24,1 18,5 17,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,4 19,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,2 93,2 94,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 6 507 565 185 3 502 721 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 59 56 58 60
Indikator og nøkkeltall Malmheim skole Sandnes kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 99 386 109 022 116 183
Lønnsutgifter per elev 81 077 88 799 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,4 84,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 962 936 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 306 1 349 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år