Oversikt - Lysaker skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Lysaker skole
Gamle Drammensvei 7
1369 STABEKK
Org.nr 974552205
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 296
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 14
Talet på lærarar 27

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Lysaker skole Bærum kommune Akershus fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,8 4,1 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,4 3,7 3,8 3,8
Faglig utfordring 3,7 4,0 4,0 4,1
Felles regler 4,4 4,3 4,3 4,4
Trivsel 4,3 4,4 4,3 4,3
Mestring 4,1 4,2 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,4 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 3,6 4,0 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,6 3,8 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,2 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Lysaker skole Bærum kommune Akershus fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 22,0 1 328,0 6 765,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 13,8 13,4 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 151 930 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 123,3 107,2 86,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,9 11,4 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 14,6 14,3 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,6 15,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 18,5 17,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6 16,3 15,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,9 19,3 18,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 21,0 19,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,1 93,1 93,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 15 036 838 186 4 293 459 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 51 52 53 60
Indikator og nøkkeltall Lysaker skole Bærum kommune Akershus fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 100 569 102 336 116 183
Lønnsutgifter per elev 75 595 80 345 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,3 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 671 1 063 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 787 1 428 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år