Oversikt - Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat)
Skovveien 9
0257 OSLO
Org.nr 976939190
Privatskole
Grunnskole
1.-9. trinn
Skoleeier: Association Du Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 445
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 20
Talet på lærarar 46

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Resultat - nasjonale prøver 8. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat) Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,9 3,8 3,8 3,8
Elevdemokrati og medvirkning 3,5 3,6 3,6 3,7
Faglig utfordring 3,8 3,9 3,9 4,0
Felles regler 4,3 4,1 4,1 4,3
Trivsel 4,3 4,1 4,1 4,1
Mestring 4,3 4,1 4,1 4,0
Støtte fra lærerne 4,2 4,1 4,1 4,3
Motivasjon 4,0 3,8 3,8 3,7
Vurdering for læring 3,6 3,6 3,6 3,8
Støtte hjemmefra 4,2 4,2 4,2 4,2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat) Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 31,1 369,3 369,3 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 11,2 11,2 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 31 31 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 119,6 119,6 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 8,4 8,4 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 20,8 13,0 13,0 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,2 16,0 16,0 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 17,2 17,2 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,8 15,7 15,7 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5 15,9 15,9 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,2 19,1 19,1 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,2 91,2 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 22 536 230 569 230 569 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev 51 62 62 78
Indikator og nøkkeltall Lycee Francais Rene Cassin Doslo (privat) Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 131 840 131 840 126 820
Lønnsutgifter per elev 94 141 94 141 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 73,2 73,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 173 2 173 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 187 1 187 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år