Oversikt - Loar skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Loar skule
Solsidevegen 18
2686 LOM
Org.nr 975274578
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lom kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 154
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 14
Talet på lærarar 21

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Lom kommune Oppland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,5 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,4 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,2 4,1 4,1
Felles regler 4,5 4,4 4,4
Trivsel 4,3 4,4 4,3
Mestring 4,4 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,9 4,5 4,4
Motivasjon 4,1 3,9 3,8
Vurdering for læring 4,4 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,6 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Lom kommune Oppland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 28,0 2 079,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 11,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 354 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,1 57,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 11,9 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,5 13,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 15,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4 13,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4 15,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,4 16,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,1 97,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 18 125 1 302 024 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 74 64 60
Indikator og nøkkeltall Lom kommune Oppland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 142 781 132 123 121 243
Lønnsutgifter per elev 114 958 105 658 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,9 83,3 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 653 1 018 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 044 1 409 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år