Oversikt - Litlabø skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Litlabø skule
Gruvevegen 40
5415 STORD
Org.nr 974563509
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stord kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 115
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 7
Talet på lærarar 15

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Litlabø skule Stord kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,8 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,5 3,7 3,8
Faglig utfordring 3,9 4,0 4,1
Felles regler 4,3 4,4 4,4
Trivsel 4,2 4,3 4,3
Mestring 3,9 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,2 4,4 4,4
Motivasjon 3,6 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,6 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,1 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Litlabø skule Stord kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 12,6 231,6 5 585,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 12,2 12,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 27 866 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,7 93,9 70,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,9 11,5 15,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 12,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,0 14,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 17,6 16,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4 15,4 14,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,8 18,2 17,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,5 18,7 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,5 98,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 8 740 145 694 3 553 356 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 76 58 58 60
Indikator og nøkkeltall Litlabø skule Stord kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 104 975 117 571 116 183
Lønnsutgifter per elev 88 472 93 054 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 90,7 82,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 581 1 027 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 828 1 503 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år