Oversikt - Lillesund skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Lillesund skole
Bjørgvingata 21
5529 HAUGESUND
Org.nr 975276015
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Haugesund kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 486
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 22
Talet på lærarar 58

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Lillesund skole Haugesund kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,8 3,9 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,8 3,8 3,8
Faglig utfordring 3,7 4,0 4,0 4,0
Felles regler 4,4 4,5 4,4 4,4
Trivsel 4,2 4,3 4,3 4,3
Mestring 4,1 4,1 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,3 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 3,6 3,6 3,7 3,8
Vurdering for læring 3,7 3,8 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,2 4,3 4,3 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Lillesund skole Haugesund kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 44,1 382,1 5 592,8 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 12,3 12,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 71 916 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,7 59,5 66,0 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,0 18,6 16,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,8 15,6 14,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 17,0 16,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 14,5 14,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9 18,2 17,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,2 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,0 95,4 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 30 075 244 671 3 576 457 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 62 58 59 61
Indikator og nøkkeltall Lillesund skole Haugesund kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 107 493 114 270 121 243
Lønnsutgifter per elev 90 176 92 848 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,2 84,2 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 659 959 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 994 1 600 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år