Oversikt - Lillesund skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Lillesund skole
Bjørgvingata 21
5529 HAUGESUND
Org.nr 975276015
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Haugesund kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 491
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 22
Talet på lærarar 54

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Lillesund skole Haugesund kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,3 4,1 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,2 4,0 3,9 3,8
Faglig utfordring 3,9 4,2 4,1 4,1
Felles regler 4,5 4,5 4,4 4,4
Trivsel 4,4 4,3 4,3 4,3
Mestring 4,2 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,6 4,5 4,5 4,4
Motivasjon 4,0 3,9 3,8 3,8
Vurdering for læring 4,2 4,0 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Lillesund skole Haugesund kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 42,1 370,5 5 511,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 13,0 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 17 80 938 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,3 53,1 64,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 39,7 21,7 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 13,9 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,6 16,1 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,2 18,9 16,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,8 16,8 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9 19,8 17,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,8 19,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,0 94,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 27 970 233 356 3 502 721 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 57 55 58 60
Indikator og nøkkeltall Lillesund skole Haugesund kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 101 869 109 022 116 183
Lønnsutgifter per elev 82 726 88 799 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,4 84,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 414 936 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 184 1 349 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år