Oversikt - Liene skule (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Liene skule (UTGÅTT)
2647 SØR-FRON
Org.nr 975274403
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 62
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 6
Talet på lærarar 11

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Sør-Fron kommune Oppland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,0 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,3 4,1 4,1
Felles regler 4,3 4,4 4,4
Trivsel 4,4 4,4 4,3
Mestring 4,0 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,4 4,5 4,4
Motivasjon 3,7 3,9 3,8
Vurdering for læring 4,1 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Sør-Fron kommune Oppland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 38,7 2 079,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 11,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 354 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,5 57,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 11,9 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,6 13,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 15,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,8 13,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,6 15,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,6 16,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 97,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 24 510 1 302 024 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 68 64 60
Indikator og nøkkeltall Sør-Fron kommune Oppland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 142 512 126 264 116 183
Lønnsutgifter per elev 117 975 100 765 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,9 83,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 272 1 067 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 3 373 1 645 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år