Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Leikanger skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Leikanger skule
Kleppeåsen 44
6080 GURSKØY
Org.nr 974616815
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Herøy kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 67
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 6
Talet på lærarar 9

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Leikanger skule Herøy kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,6 4,3 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,2 4,0 3,8 3,8
Faglig utfordring 3,5 3,8 4,0 4,1
Felles regler 4,2 4,6 4,5 4,4
Trivsel 4,2 4,5 4,3 4,3
Mestring 3,8 4,2 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,2 4,7 4,5 4,4
Motivasjon 3,4 3,9 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,3 4,1 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 3,5 4,3 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Leikanger skule Herøy kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,8 96,5 3 104,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 12,1 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 14 548 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,5 76,0 57,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,5 14,1 17,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 12,3 11,8 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,1 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2 15,3 15,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,9 13,0 14,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1 15,7 15,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,1 18,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3 99,3 95,3 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 660 61 137 1 990 803 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 70 59 63 60
Indikator og nøkkeltall Leikanger skule Herøy kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 112 692 119 399 116 183
Lønnsutgifter per elev 90 596 95 443 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,9 83,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 072 1 194 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 326 1 553 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år