Oversikt - Leikanger skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Leikanger skule
Kleppeåsen 44
6080 GURSKØY
Org.nr 974616815
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Herøy kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 62
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 5
Talet på lærarar 7

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Leikanger skule Herøy kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 3,9 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,0 3,6 3,7 3,8
Faglig utfordring 3,8 3,9 3,9 4,0
Felles regler 4,1 4,5 4,4 4,4
Trivsel 3,9 4,3 4,2 4,3
Mestring 3,9 4,0 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,4 4,6 4,5 4,4
Motivasjon 3,4 3,8 3,7 3,8
Vurdering for læring 3,5 4,0 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 3,7 4,2 4,2 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Leikanger skule Herøy kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 8,3 96,9 3 166,4 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 11,6 11,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 14 566 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,5 72,3 55,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,3 14,4 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,1 11,8 11,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,4 13,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,2 14,8 15,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,1 12,6 13,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,5 14,8 15,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,2 17,7 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,7 95,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 5 757 61 933 2 037 091 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 93 62 65 61
Indikator og nøkkeltall Leikanger skule Herøy kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 116 847 124 485 121 243
Lønnsutgifter per elev 94 722 100 294 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,0 83,6 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 114 936 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 219 1 509 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år