Oversikt - Langesund barneskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Langesund barneskole
Nustad Skolevei 9
3970 LANGESUND
Org.nr 975278271
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bamble kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 285
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 17
Talet på lærarar 24

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Langesund barneskole Bamble kommune Vestfold og Telemark fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,3 3,9 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,7 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,1 4,0
Felles regler 4,5 4,4 4,4
Trivsel 4,6 4,3 4,3
Mestring 4,2 4,1 4,0
Støtte fra lærerne 4,7 4,4 4,4
Motivasjon 4,4 3,8 3,8
Vurdering for læring 4,0 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,6 4,3 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Langesund barneskole Bamble kommune Vestfold og Telemark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 22,5 144,1 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 12,5 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 22 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,8 73,9 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 15,1 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 13,5 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,7 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 17,9 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4 16,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,9 17,7 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,2 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,9 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 14 848 91 123 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 52 57 61
Indikator og nøkkeltall Langesund barneskole Bamble kommune Vestfold og Telemark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 130 040 126 820
Lønnsutgifter per elev 106 892 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,3 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 219 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 3 306 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år