Oversikt - Langenes skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Langenes skole
Langenesveien 230
4643 SØGNE
Org.nr 975271595
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Søgne kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 234
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 14
Talet på lærarar 23

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Langenes skole Søgne kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,2 4,2 4,2 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,8 4,0 3,8
Faglig utfordring 4,6 4,4 4,2 4,1
Felles regler 4,5 4,4 4,5 4,4
Trivsel 4,3 4,2 4,4 4,3
Mestring 4,2 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,5 4,4 4,6 4,4
Motivasjon 3,5 3,6 3,9 3,8
Vurdering for læring 4,1 4,0 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,3 4,5 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Langenes skole Søgne kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 18,9 125,8 2 134,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 12,1 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 35 383 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,3 39,2 60,7 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,0 27,5 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 12,4 13,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,8 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 17,1 16,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,1 17,9 14,6 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2 15,7 16,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,0 18,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,4 97,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 12 428 80 607 1 345 283 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 53 59 58 60
Indikator og nøkkeltall Langenes skole Søgne kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 127 108 113 981 116 183
Lønnsutgifter per elev 104 213 90 210 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,4 82,4 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 941 1 267 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 656 1 595 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år