Oversikt - Landvik skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Landvik skole
Gjærbrøndveien 250
4886 GRIMSTAD
Org.nr 974548771
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Grimstad kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 447
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 21
Talet på lærarar 36

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Landvik skole Grimstad kommune Aust-Agder fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,9 4,2 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,3 3,7 3,7 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,0 4,0 4,1
Felles regler 4,2 4,4 4,3 4,4
Trivsel 4,0 4,3 4,3 4,3
Mestring 3,8 4,0 3,9 4,1
Støtte fra lærerne 4,1 4,4 4,3 4,4
Motivasjon 3,4 3,7 3,7 3,8
Vurdering for læring 3,5 3,8 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,1 4,3 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Landvik skole Grimstad kommune Aust-Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 29,7 260,1 1 317,5 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,8 12,5 12,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 79 293 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,4 36,8 48,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 42,5 30,2 22,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,9 13,2 13,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,9 14,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,2 17,6 16,0 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,8 16,0 14,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7 17,6 16,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,9 17,2 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 96,6 97,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 19 685 165 645 833 200 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 44 57 59 60
Indikator og nøkkeltall Landvik skole Grimstad kommune Aust-Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 97 316 113 241 116 183
Lønnsutgifter per elev 83 119 93 955 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,0 83,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 763 660 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 522 1 689 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år