Oversikt - Kvislabakken skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Kvislabakken skole
Vikanvegen 11
7512 STJØRDAL
Org.nr 975290085
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 178
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 11
Talet på lærarar 20

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Kvislabakken skole Stjørdal kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,2 4,1 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,0 4,0 3,8 3,8
Faglig utfordring 3,8 4,0 4,0 4,0
Felles regler 4,5 4,5 4,4 4,4
Trivsel 4,4 4,4 4,2 4,3
Mestring 4,0 4,1 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,5 4,5 4,4 4,4
Motivasjon 4,0 4,0 3,8 3,8
Vurdering for læring 4,0 3,9 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,4 4,3 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Kvislabakken skole Stjørdal kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 15,8 268,5 5 006,2 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,3 11,7 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 42 803 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,6 70,3 65,2 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,2 15,5 16,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,7 12,5 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,6 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 17,4 15,9 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3 14,8 13,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,8 18,6 16,7 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,1 17,8 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7 96,8 97,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 10 662 170 515 3 192 890 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 60 58 61 61
Indikator og nøkkeltall Kvislabakken skole Stjørdal kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 115 486 127 888 126 820
Lønnsutgifter per elev 92 344 101 181 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,2 83,1 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 194 1 015 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 973 1 187 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år