Oversikt - Kopervik skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Kopervik skole
Asaldalvegen 115
4250 KOPERVIK
Org.nr 975275140
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 329
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 16
Talet på lærarar 35

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Kopervik skole Karmøy kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,5 4,0 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,5 3,7 3,8 3,8
Faglig utfordring 3,8 3,9 4,0 4,0
Felles regler 4,1 4,4 4,4 4,4
Trivsel 3,8 4,2 4,3 4,3
Mestring 4,0 4,0 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,3 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 3,3 3,6 3,7 3,8
Vurdering for læring 3,5 3,8 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,1 4,2 4,3 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Kopervik skole Karmøy kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 32,1 489,7 5 592,8 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 12,2 12,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 82 916 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,8 64,8 66,0 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,6 16,7 16,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 12,5 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,1 15,4 14,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 16,0 16,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,5 14,2 14,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4 15,8 17,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,4 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,8 97,5 95,4 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 21 275 312 492 3 576 457 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 65 59 59 61
Indikator og nøkkeltall Kopervik skole Karmøy kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 117 808 117 973 126 820
Lønnsutgifter per elev 99 182 96 780 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,3 85,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 045 787 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 538 1 376 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år