Oversikt - Kolstad skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Kolstad skole (UTGÅTT)
Saupstadringen 16
7078 SAUPSTAD
Org.nr 975290743
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 241
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 15
Talet på lærarar 23

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Kolstad skole (UTGÅTT) Trondheim kommune Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) Nasjonalt
Læringskultur 4,1 4,0 4,0 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 4,1 3,6 3,7 3,8
Faglig utfordring 3,7 4,0 4,1 4,1
Felles regler 4,1 4,2 4,2 4,3
Trivsel 4,5 4,3 4,3 4,4
Mestring 4,3 4,1 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,6 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 4,3 4,0 3,9 4,0
Vurdering for læring 4,2 3,8 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,5 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Kolstad skole (UTGÅTT) Trondheim kommune Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 22,4 1 748,6 3 264,5 56 418,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 13,1 12,3 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 269 498 8 937
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,2 75,3 71,7 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 15,4 15,3 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 14,1 13,2 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,6 14,6 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 18,4 17,0 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,2 96,5 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 15 252 1 106 315 2 076 292 35 830 044
Undervisningstimer totalt per elev 63 55 58 59
Indikator og nøkkeltall Trondheim kommune Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 108 554 115 405 116 183
Lønnsutgifter per elev 85 180 90 600 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,4 83,5 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 817 916 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 214 1 393 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år