Oversikt - Kirkenes barneskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Kirkenes barneskole
Presteveien 34
9900 KIRKENES
Org.nr 975280292
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sør-Varanger kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 301
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 17
Talet på lærarar 42

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Kirkenes barneskole Sør-Varanger kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,1 4,0
Felles regler 4,5 4,5 4,4
Trivsel 4,4 4,3 4,3
Mestring 3,9 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,6 4,5 4,4
Motivasjon 3,7 3,7 3,8
Vurdering for læring 3,9 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,2 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Kirkenes barneskole Sør-Varanger kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 36,7 157,9 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 7,6 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 28 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,3 38,7 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5 17,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 8,2 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 9,9 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 11,6 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9 10,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8 11,9 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 12,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,3 91,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 25 398 101 470 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 84 93 61
Indikator og nøkkeltall Kirkenes barneskole Sør-Varanger kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 164 617 121 243
Lønnsutgifter per elev 129 651 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,1 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 622 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 387 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år