Oversikt - Kapp skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Kapp skole
Engevegen 5
2849 KAPP
Org.nr 975274152
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Østre Toten kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 232
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 14
Talet på lærarar 25

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Kapp skole Østre Toten kommune Oppland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,2 4,0 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,4 3,7 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,1 4,1 4,1
Felles regler 4,5 4,4 4,4 4,4
Trivsel 4,3 4,3 4,4 4,3
Mestring 4,2 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,6 4,5 4,5 4,4
Motivasjon 4,0 3,8 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,6 4,0 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,7 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Kapp skole Østre Toten kommune Oppland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 21,4 170,6 2 079,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 10,3 11,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 27 354 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,1 58,0 57,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7 15,6 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 10,7 11,9 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,9 13,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 14,4 15,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8 13,1 13,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,3 14,4 15,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 16,1 16,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,1 97,5 97,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 13 648 106 907 1 302 024 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 59 69 64 60
Indikator og nøkkeltall Kapp skole Østre Toten kommune Oppland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 139 610 132 123 121 243
Lønnsutgifter per elev 116 954 105 658 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,7 83,3 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 243 1 018 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 221 1 409 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år