Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Jennestad skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Jennestad skole (UTGÅTT)
Jennestad
8400 SORTLAND
Org.nr 875288202
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sortland kommune / Suorttá Souhkan skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 27
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 6

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Sortland - Suortá kommune Nordland fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,6 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,0 4,1 4,1
Felles regler 4,2 4,4 4,4
Trivsel 3,9 4,2 4,3
Mestring 3,9 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,2 4,4 4,4
Motivasjon 3,4 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,7 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,2 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Sortland - Suortá kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 138,8 3 068,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 32 535 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,2 50,4 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,3 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 10,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,1 11,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 13,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0 12,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,5 14,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,8 15,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,9 93,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 88 366 1 956 925 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 72 73 60
Indikator og nøkkeltall Sortland - Suortá kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 135 116 130 805 116 183
Lønnsutgifter per elev 108 380 106 095 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 93,7 84,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 100 1 259 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 159 1 562 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år