Oversikt - Jaren skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Jaren skole
Råstadvegen 19
2770 JAREN
Org.nr 975273881
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 135
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 9
Talet på lærarar 17

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Jaren skole Gran kommune Oppland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,5 4,2 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,3 4,3 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,5 4,4 4,1 4,1
Felles regler 4,6 4,5 4,4 4,4
Trivsel 4,6 4,6 4,4 4,3
Mestring 4,3 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,7 4,6 4,5 4,4
Motivasjon 4,2 4,1 3,9 3,8
Vurdering for læring 4,2 4,3 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,5 4,5 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Jaren skole Gran kommune Oppland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 14,4 162,0 2 079,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 11,2 11,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 26 354 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,5 60,7 57,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,1 16,3 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 11,6 11,9 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,4 13,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 15,6 15,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7 13,9 13,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1 15,0 15,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,3 16,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,2 97,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 9 567 101 364 1 302 024 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 71 63 64 60
Indikator og nøkkeltall Jaren skole Gran kommune Oppland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 124 083 126 264 116 183
Lønnsutgifter per elev 99 717 100 765 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,6 83,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 479 1 067 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 365 1 645 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år