Oversikt - Idd skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Idd skole
Øbergveien 85
1793 TISTEDAL
Org.nr 974591456
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Halden kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 290
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 14
Talet på lærarar 28

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Idd skole Halden kommune Østfold fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,1 3,9 4,0 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,9 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,3 4,2 4,1 4,1
Felles regler 4,2 4,2 4,3 4,3
Trivsel 4,2 4,4 4,3 4,3
Mestring 4,0 4,0 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,4 4,5 4,4 4,4
Motivasjon 3,9 3,9 4,0 3,9
Vurdering for læring 4,0 4,0 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,3 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Idd skole Halden kommune Østfold fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 22,5 299,3 3 042,2 56 418,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 13,7 12,5 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 67 497 8 937
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,3 52,7 68,5 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,1 22,5 16,3 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 14,1 13,2 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 17,4 15,1 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 19,4 17,4 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 97,4 97,7 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 14 934 184 538 1 937 932 35 830 044
Undervisningstimer totalt per elev 51 52 57 59
Indikator og nøkkeltall Idd skole Halden kommune Østfold fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 100 754 110 500 116 183
Lønnsutgifter per elev 83 908 87 954 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,0 83,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 598 843 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 380 1 264 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år