Oversikt - Hovinhøgda skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Hovinhøgda skole
Garderveien 2
1900 FETSUND
Org.nr 975272699
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fet kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 356
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 16
Talet på lærarar 27

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Hovinhøgda skole Fet kommune Akershus fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,4 4,3 4,1 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 4,0 3,9 3,9 3,8
Faglig utfordring 3,8 4,1 4,1 4,1
Felles regler 4,3 4,4 4,3 4,3
Trivsel 4,3 4,4 4,4 4,4
Mestring 4,1 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,5 4,5 4,4 4,4
Motivasjon 4,3 4,2 4,0 4,0
Vurdering for læring 3,8 3,9 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,4 4,4 4,4
Mobbet av andre elever på skolen 1,4 1,3 1,3 1,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Hovinhøgda skole Fet kommune Akershus fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 25,0 115,4 6 645,6 58 421,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 14,3 13,8 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 20 867 8 868
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,8 76,0 93,7 71,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,8 17,1 13,0 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,8 15,0 15,1 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 17,5 15,5 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 18,7 18,5 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,9 93,3 94,0 95,5
Lærertimer som gis til undervisning 17 116 75 165 4 199 910 36 990 466
Undervisningstimer totalt per elev 48 50 52 59
Indikator og nøkkeltall Hovinhøgda skole Fet kommune Akershus fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 102 907 98 765 112 208
Lønnsutgifter per elev 80 783 77 849 88 779
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,9 80,8 81,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 122 1 070 1 072
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 508 1 384 1 477
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år