Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Hovin skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Hovin skole
Lyserenveien 4
1820 SPYDEBERG
Org.nr 975280578
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Spydeberg kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 342
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 14
Talet på lærarar 29

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Hovin skole Spydeberg kommune Østfold fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,6 3,7 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,8 3,9 3,8
Faglig utfordring 3,4 3,5 4,0 4,1
Felles regler 4,1 4,2 4,4 4,4
Trivsel 4,1 4,2 4,3 4,3
Mestring 3,7 3,9 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,3 4,2 4,4 4,4
Motivasjon 3,8 3,8 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,4 3,6 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,0 4,2 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Hovin skole Spydeberg kommune Østfold fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 23,3 52,8 3 084,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,8 15,0 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 9 536 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,8 82,0 63,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9 16,5 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,9 15,5 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 18,6 14,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 28,1 22,2 17,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 28,9 24,6 15,2 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 27,3 21,7 17,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,4 19,4 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 92,8 98,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 16 052 34 140 1 972 962 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 47 48 58 60
Indikator og nøkkeltall Hovin skole Spydeberg kommune Østfold fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 118 188 110 500 116 183
Lønnsutgifter per elev 95 672 87 954 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,8 83,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 293 843 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 431 1 264 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år