Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Holviga ungdomsskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Holviga ungdomsskole
Terje Løvås Vei 121
4879 GRIMSTAD
Org.nr 916105576
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Grimstad kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 179
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 9
Talet på lærarar 20

Resultat - nasjonale prøver 8. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolen standpunktkarakterar

Fleire tal

Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget. Frå 8. årssteget og i vidaregåande opplæring får eleven vurdering med talkarakterar. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

I tabellen ser du resultata frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte.

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolen eksamenskarakterar

Fleire tal

Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen. Karakteren skal setjast av to personar, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor. Berre ein liten del av elevgruppa blir trekt ut til eksamen i kvart fag. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolepoeng

Fleire tal

Grunnskolepoeng blir rekna ut ved at alle dei avsluttande karakterane som er førte på vitnemålet, skal leggjast saman og delast på talet på karakterar, slik at ein får eit gjennomsnitt. Etterpå skal ein gonge gjennomsnittet med 10.

Indikator og nøkkeltall Holviga ungdomsskole Grimstad kommune Aust-Agder fylke Nasjonalt
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 42,1 41,4 41,1 41,7

Elevundersøkinga - grunnskole, 10. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Holviga ungdomsskole Grimstad kommune Aust-Agder fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,4 3,7 3,7 3,8
Elevdemokrati og medvirkning 3,1 3,3 3,2 3,3
Faglig utfordring 3,9 4,2 4,3 4,2
Felles regler 3,6 3,7 3,8 3,9
Trivsel 3,8 4,0 4,1 4,1
Mestring 3,8 3,8 3,9 3,9
Utdanning og yrkesveiledning 3,6 3,9 3,8 3,8
Støtte fra lærerne 3,7 3,9 3,9 4,0
Motivasjon 3,2 3,3 3,4 3,5
Vurdering for læring 3,0 3,2 3,3 3,3
Støtte hjemmefra 4,2 3,9 4,0 4,1

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Holviga ungdomsskole Grimstad kommune Aust-Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 16,1 260,1 1 317,5 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,5 12,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 79 293 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,4 36,8 48,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,3 30,2 22,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 13,2 13,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,7 14,9 14,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 17,6 16,0 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 16,0 14,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 17,6 16,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,1 19,9 17,2 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,2 96,6 97,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 9 453 165 645 833 200 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 53 57 59 60
Indikator og nøkkeltall Holviga ungdomsskole Grimstad kommune Aust-Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 97 316 113 241 116 183
Lønnsutgifter per elev 83 119 93 955 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,0 83,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 763 660 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 522 1 689 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år