Oversikt - Hamarøy Montessoriskole (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Hamarøy Montessoriskole (privat)
Nes
8290 SKUTVIK
Org.nr 998260965
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamarøy Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 26
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 7

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Hamarøy Montessoriskole (privat) Hamarøy kommune Nordland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 3,8
Elevdemokrati og medvirkning 4,0 3,7
Faglig utfordring 4,0 4,0
Felles regler 4,4 4,3
Trivsel 4,1 4,0
Mestring 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,5 4,3
Motivasjon 3,7 3,6
Vurdering for læring 4,0 3,7
Støtte hjemmefra 4,2 4,2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Hamarøy Montessoriskole (privat) Hamarøy kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 4,9 126,5 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning 5,6 7,6 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 33 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 21,0 27,2 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,4 26,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,3 9,0 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 9,4 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,3 11,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,7 11,1 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,8 11,9 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 13,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 84,7 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 3 429 84 714 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev 132 95 78
Indikator og nøkkeltall Hamarøy Montessoriskole (privat) Hamarøy kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 144 396 126 820
Lønnsutgifter per elev 115 209 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 398 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 476 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år