Oversikt - Halsen ungdomsskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Halsen ungdomsskole
Stokkanvegen 13a
7500 STJØRDAL
Org.nr 975289966
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 296
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 21
Talet på lærarar 43

Resultat - nasjonale prøver 8. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolen standpunktkarakterar

Fleire tal

Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget. Frå 8. årssteget og i vidaregåande opplæring får eleven vurdering med talkarakterar. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

I tabellen ser du resultata frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte.

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolen eksamenskarakterar

Fleire tal

Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen. Karakteren skal setjast av to personar, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor. Berre ein liten del av elevgruppa blir trekt ut til eksamen i kvart fag. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolepoeng

Fleire tal

Grunnskolepoeng blir rekna ut ved at alle dei avsluttande karakterane som er førte på vitnemålet, skal leggjast saman og delast på talet på karakterar, slik at ein får eit gjennomsnitt. Etterpå skal ein gonge gjennomsnittet med 10.

Indikator og nøkkeltall Halsen ungdomsskole Stjørdal kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 41,1 40,6 41,4 41,7

Elevundersøkinga - grunnskole, 10. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Halsen ungdomsskole Stjørdal kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,5 3,6 3,7 3,8
Elevdemokrati og medvirkning 3,2 3,3 3,2 3,3
Faglig utfordring 4,3 4,3 4,2 4,2
Felles regler 3,7 3,7 3,8 3,9
Trivsel 4,0 4,1 4,1 4,1
Mestring 3,8 3,7 3,9 3,9
Utdanning og yrkesveiledning 3,9 4,0 3,8 3,8
Støtte fra lærerne 3,7 3,9 3,9 4,0
Motivasjon 3,3 3,4 3,4 3,5
Vurdering for læring 3,1 3,3 3,2 3,3
Støtte hjemmefra 4,0 4,1 4,0 4,1

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Halsen ungdomsskole Stjørdal kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 28,6 281,0 56 418,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,1 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 42 8 937
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,3 72,4 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 14,8 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 12,5 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,6 15,2 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,3 17,8 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,4 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 15 628 178 868 35 830 044
Undervisningstimer totalt per elev 53 59 59
Indikator og nøkkeltall Halsen ungdomsskole Stjørdal kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 109 092 116 183
Lønnsutgifter per elev 88 953 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 615 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 118 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år