Oversikt - Grytastranda Montessoriskule (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Grytastranda Montessoriskule (privat)
Grytastrandvegen 606
6265 VATNE
Org.nr 993930954
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Grytastranda Montessoriskule Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 37
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 5

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Grytastranda Montessoriskule (privat) Ålesund kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,9 3,8
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,7
Faglig utfordring 3,9 4,0
Felles regler 4,4 4,3
Trivsel 4,2 4,1
Mestring 4,1 4,0
Støtte fra lærerne 4,5 4,3
Motivasjon 3,7 3,7
Vurdering for læring 3,9 3,8
Støtte hjemmefra 4,2 4,2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Grytastranda Montessoriskule (privat) Ålesund kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 4,2 166,2 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 7,2 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 36 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,2 31,4 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,2 21,6 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 8,7 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 7,7 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 11,0 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,0 11,2 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,7 10,9 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 10,7 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 87,1 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 2 964 111 298 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev 80 99 78
Indikator og nøkkeltall Grytastranda Montessoriskule (privat) Ålesund kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 131 286 126 820
Lønnsutgifter per elev 105 921 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,3 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 980 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 454 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år