Oversikt - Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat)
Trondheimsveien 50g
2007 KJELLER
Org.nr 973556932
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 254
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 16
Talet på lærarar 34

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Resultat - nasjonale prøver 8. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolen standpunktkarakterar

Fleire tal

Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget. Frå 8. årssteget og i vidaregåande opplæring får eleven vurdering med talkarakterar. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

I tabellen ser du resultata frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte.

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolen eksamenskarakterar

Fleire tal

Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen. Karakteren skal setjast av to personar, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor. Berre ein liten del av elevgruppa blir trekt ut til eksamen i kvart fag. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolepoeng

Fleire tal

Grunnskolepoeng blir rekna ut ved at alle dei avsluttande karakterane som er førte på vitnemålet, skal leggjast saman og delast på talet på karakterar, slik at ein får eit gjennomsnitt. Etterpå skal ein gonge gjennomsnittet med 10.

Indikator og nøkkeltall Skedsmo kommune Akershus fylke Nasjonalt
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 40,3 43,9 43,7

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Skedsmo kommune Akershus fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,6 3,9 3,9
Elevdemokrati og medvirkning 3,4 3,7 3,7
Faglig utfordring 3,9 4,0 4,0
Felles regler 4,1 4,4 4,3
Trivsel 4,0 4,1 4,2
Mestring 4,0 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,4 4,3 4,3
Motivasjon 3,7 3,9 3,7
Vurdering for læring 3,8 3,9 3,8
Støtte hjemmefra 4,4 4,1 4,2

Elevundersøkinga - grunnskole, 10. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Skedsmo kommune Akershus fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,5 3,8 3,7
Elevdemokrati og medvirkning 2,8 3,3 3,4
Faglig utfordring 4,2 4,3 4,2
Felles regler 3,7 4,1 4,1
Trivsel 3,8 4,0 4,1
Mestring 3,7 4,1 4,0
Utdanning og yrkesveiledning 3,4 3,7 3,8
Støtte fra lærerne 3,6 4,1 4,0
Motivasjon 2,9 3,5 3,4
Vurdering for læring 2,9 3,4 3,3
Støtte hjemmefra 3,6 4,1 4,1

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Skedsmo kommune Akershus fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 24,7 311,8 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 10,7 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 34 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 102,4 86,3 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 11,0 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 12,7 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,4 14,8 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 15,4 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 14,4 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,6 14,1 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,4 17,2 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,7 89,7 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 15 481 194 353 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev 61 66 79
Indikator og nøkkeltall Skedsmo kommune Akershus fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 104 599 107 614 121 243
Lønnsutgifter per elev 84 557 83 851 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,6 80,7 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 900 962 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 456 1 157 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år