Oversikt - Grande skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Grande skole
Mjølkevegen 84
2825 GJØVIK
Org.nr 975274756
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 192
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 16
Talet på lærarar 21

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Grande skole Gjøvik kommune Oppland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,1 3,8 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,6 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,5 4,0 4,1 4,1
Felles regler 4,2 4,3 4,4 4,4
Trivsel 4,4 4,1 4,4 4,3
Mestring 4,2 4,0 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,2 4,3 4,5 4,4
Motivasjon 4,0 3,8 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,8 3,7 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,5 4,3 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Grande skole Gjøvik kommune Oppland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 18,3 324,1 2 079,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,4 11,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 55 354 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,8 59,3 57,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,6 17,0 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 12,0 11,9 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,7 13,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 16,1 15,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9 13,1 13,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1 17,8 15,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,7 16,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,0 98,6 97,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 12 056 204 152 1 302 024 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 63 63 64 60
Indikator og nøkkeltall Grande skole Gjøvik kommune Oppland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 122 367 132 123 121 243
Lønnsutgifter per elev 95 600 105 658 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,5 83,3 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 695 1 018 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 599 1 409 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år