Oversikt - Gran skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Gran skole (UTGÅTT)
Granstangen 50
1051 OSLO
Org.nr 874590312
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 320
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 17
Talet på lærarar 33

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Gran skole (UTGÅTT) Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 4,1 4,1 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,7 3,7 3,8
Faglig utfordring 4,4 4,0 4,0 4,1
Felles regler 4,4 4,2 4,2 4,3
Trivsel 4,4 4,4 4,4 4,4
Mestring 4,2 4,2 4,2 4,1
Støtte fra lærerne 4,4 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 4,3 4,0 4,0 4,0
Vurdering for læring 4,1 3,9 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,5 4,5 4,5 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Gran skole (UTGÅTT) Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 28,9 4 974,5 4 974,5 55 634,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 14,1 14,1 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 774 774 8 423
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,3 81,0 81,0 72,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,7 15,6 15,6 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 16,1 16,1 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,9 15,9 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 20,7 20,7 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,8 94,9 94,9 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 18 954 3 176 310 3 176 310 35 211 287
Undervisningstimer totalt per elev 59 51 51 58
Indikator og nøkkeltall Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 120 782 120 782 116 183
Lønnsutgifter per elev 84 746 84 746 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 72,4 72,4 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 830 1 830 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 295 1 295 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år