Oversikt - Gjøvik skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Gjøvik skole
Skolegata 5
2821 GJØVIK
Org.nr 975274705
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 294
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 23
Talet på lærarar 39

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Gjøvik skole Gjøvik kommune Oppland fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,8 3,8 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,3 3,6 3,9 3,8
Faglig utfordring 3,8 4,0 4,1 4,1
Felles regler 4,2 4,3 4,4 4,4
Trivsel 4,4 4,1 4,4 4,3
Mestring 4,0 4,0 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,1 4,3 4,5 4,4
Motivasjon 3,8 3,8 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,8 3,7 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,3 4,3 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Gjøvik skole Gjøvik kommune Oppland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 35,0 324,1 2 079,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 11,4 11,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 55 354 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,0 59,3 57,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,2 17,0 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 12,0 11,9 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,7 13,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 16,1 15,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,1 13,1 13,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8 17,8 15,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,7 16,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 98,6 97,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 22 309 204 152 1 302 024 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 76 63 64 60
Indikator og nøkkeltall Gjøvik skole Gjøvik kommune Oppland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 116 885 126 264 116 183
Lønnsutgifter per elev 91 367 100 765 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,7 83,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 693 1 067 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 494 1 645 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år