Oversikt - Garnes skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Garnes skule
Øvre Seimsmark 52
5264 GARNES
Org.nr 974738120
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 331
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 22
Talet på lærarar 29

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Garnes skule Bergen kommune Vestland fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,9 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,7 3,6 3,8
Faglig utfordring 3,8 4,0 4,0
Felles regler 4,3 4,3 4,4
Trivsel 4,2 4,2 4,3
Mestring 3,9 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 3,8 3,7 3,8
Vurdering for læring 3,6 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,0 4,3 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Garnes skule Bergen kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 27,1 2 550,8 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 12,7 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 297 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,0 97,7 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0 11,6 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 13,6 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 16,9 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8 14,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6 18,3 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 18 909 1 636 551 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 57 56 61
Indikator og nøkkeltall Garnes skule Bergen kommune Vestland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 116 399 121 243
Lønnsutgifter per elev 89 151 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,6 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 029 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 325 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år