Oversikt - Ganddal skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Ganddal skole
Telefonveien 1
4322 SANDNES
Org.nr 974610795
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 467
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 22
Talet på lærarar 38

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Ganddal skole Sandnes kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,3 4,0 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,1 3,9 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,1 4,1 4,1
Felles regler 4,6 4,4 4,4 4,4
Trivsel 4,6 4,4 4,3 4,3
Mestring 4,2 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,6 4,5 4,5 4,4
Motivasjon 4,2 3,8 3,8 3,8
Vurdering for læring 4,2 3,9 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,5 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Ganddal skole Sandnes kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 34,5 895,2 5 511,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 12,8 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 156 938 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,3 65,1 64,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,7 17,4 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 13,5 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,3 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 17,8 16,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9 15,7 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9 18,5 17,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,4 19,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,9 93,2 94,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 23 312 565 185 3 502 721 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 50 56 58 60
Indikator og nøkkeltall Ganddal skole Sandnes kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 104 397 114 270 121 243
Lønnsutgifter per elev 86 995 92 848 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,5 84,2 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 325 959 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 153 1 600 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år