Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Frogner skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Frogner skole (UTGÅTT)
Trondheimsveien 364
2016 FROGNER
Org.nr 975272761
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sørum kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 575
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 16
Talet på lærarar 38

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Frogner skole (UTGÅTT) Sørum kommune Akershus fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,5 3,9 4,1 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,7 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,0 4,1 4,1 4,1
Felles regler 4,2 4,3 4,3 4,3
Trivsel 4,2 4,3 4,4 4,4
Mestring 4,0 4,0 4,2 4,1
Støtte fra lærerne 4,1 4,3 4,4 4,4
Motivasjon 4,0 4,0 4,1 4,0
Vurdering for læring 3,6 3,9 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,6 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Frogner skole (UTGÅTT) Sørum kommune Akershus fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 34,8 198,0 6 205,3 54 942,9
Antall elever per årsverk til undervisning 18,9 14,0 14,0 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 36 841 8 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,5 66,6 91,9 75,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 18,4 13,6 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,1 15,3 15,2 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,4 15,5 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,3 18,9 18,6 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,2 93,3 93,6 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 22 543 123 690 3 935 031 34 752 214
Undervisningstimer totalt per elev 39 51 51 58
Indikator og nøkkeltall Sørum kommune Akershus fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 96 806 102 336 116 183
Lønnsutgifter per elev 70 823 80 345 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 73,1 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 683 1 063 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 123 1 428 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år