Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Frøyland skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Frøyland skule
Kråvegen 2
4355 KVERNALAND
Org.nr 875275712
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Time kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 396
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 24
Talet på lærarar 32

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Frøyland skule Time kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,1 4,1 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,2 3,8 3,9 3,8
Faglig utfordring 3,9 4,0 4,1 4,1
Felles regler 4,3 4,3 4,4 4,4
Trivsel 4,3 4,3 4,3 4,3
Mestring 4,0 4,0 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,1 4,4 4,5 4,4
Motivasjon 3,8 3,8 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,5 3,8 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,3 4,3 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Frøyland skule Time kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 28,5 221,7 5 511,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,6 13,3 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 35 938 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,2 74,5 64,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,7 15,6 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6 14,1 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,4 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 17,9 16,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,0 16,4 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,2 18,6 17,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,6 19,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,7 94,8 94,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 18 806 138 125 3 502 721 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 47 54 58 60
Indikator og nøkkeltall Frøyland skule Time kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 103 066 109 022 116 183
Lønnsutgifter per elev 84 641 88 799 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,3 84,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 977 936 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 885 1 349 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år