Oversikt - Fresvik skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Fresvik skule
Storevegen 67
6896 FRESVIK
Org.nr 975276120
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vik kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 10
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 1
Talet på lærarar 4

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Fresvik skule Vik kommune Vestland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,4 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,0 4,1
Felles regler 4,4 4,3
Trivsel 4,4 4,4
Mestring 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,7 4,4
Motivasjon 3,8 4,0
Vurdering for læring 4,1 3,9
Støtte hjemmefra 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Fresvik skule Vik kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 2,1 37,9 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 5,2 9,2 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 18,2 133,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,7 6,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,8 9,7 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,9 12,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,9 9,4 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 14,9 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 14,0 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 78,0 95,0 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 1 426 24 410 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 143 77 61
Indikator og nøkkeltall Fresvik skule Vik kommune Vestland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 147 457 121 243
Lønnsutgifter per elev 124 671 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 90,6 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 668 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 840 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år