Oversikt - Fredheim skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Fredheim skole
Kronprins Olavs Veg 31
2819 GJØVIK
Org.nr 975274748
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 307
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 20
Talet på lærarar 29

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Fredheim skole Gjøvik kommune Oppland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 3,8 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,7 3,6 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,0 4,0 4,1 4,1
Felles regler 4,4 4,3 4,4 4,4
Trivsel 4,0 4,1 4,4 4,3
Mestring 4,0 4,0 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,3 4,3 4,5 4,4
Motivasjon 3,8 3,8 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,5 3,7 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,3 4,3 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Fredheim skole Gjøvik kommune Oppland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 25,5 324,1 2 079,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 11,4 11,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 55 354 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,4 59,3 57,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 17,0 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 12,0 11,9 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,7 13,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 16,1 15,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3 13,1 13,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5 17,8 15,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,7 16,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,6 97,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 17 180 204 152 1 302 024 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 56 63 64 60
Indikator og nøkkeltall Fredheim skole Gjøvik kommune Oppland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 116 885 126 264 116 183
Lønnsutgifter per elev 91 367 100 765 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,7 83,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 693 1 067 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 494 1 645 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år