Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Folkestad skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Folkestad skole
Folkestadveien 4
3483 KANA
Org.nr 975285103
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hurum kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 149
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 8
Talet på lærarar 12

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Folkestad skole Hurum kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,7 3,9 4,1 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 3,5 3,5 3,9 3,8
Faglig utfordring 3,7 4,1 4,2 4,1
Felles regler 4,2 4,0 4,3 4,3
Trivsel 3,8 4,4 4,4 4,3
Mestring 3,8 3,9 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,2 4,2 4,4 4,4
Motivasjon 3,5 3,7 4,0 3,9
Vurdering for læring 3,4 3,5 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 3,9 4,3 4,5 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Folkestad skole Hurum kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 12,3 88,0 2 988,3 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 13,3 12,5 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 12 487 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,4 89,3 68,7 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,4 13,4 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 13,9 13,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,5 14,8 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 17,7 17,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2 15,1 15,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 29,0 18,3 17,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,7 19,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 77,0 94,5 95,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 7 933 56 578 1 899 215 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 53 54 57 60
Indikator og nøkkeltall Folkestad skole Hurum kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 111 118 109 888 116 183
Lønnsutgifter per elev 87 118 84 081 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 74,3 79,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 340 1 015 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 446 1 407 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år