Oversikt - Fløgstad skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Fløgstad skule
Kongsveien 48
4200 SAUDA
Org.nr 975275361
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sauda kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 135
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 9
Talet på lærarar 15

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Fløgstad skule Sauda kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,2 4,3 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,9 3,8 3,8
Faglig utfordring 3,8 4,0 4,0 4,0
Felles regler 4,3 4,5 4,4 4,4
Trivsel 4,1 4,3 4,3 4,3
Mestring 3,9 4,1 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,4 4,6 4,4 4,4
Motivasjon 3,6 3,8 3,7 3,8
Vurdering for læring 4,0 4,1 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,2 4,3 4,3 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Fløgstad skule Sauda kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 13,3 63,2 5 592,8 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,3 12,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 8 916 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,3 74,9 66,0 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 12,5 16,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 10,9 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,6 14,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 13,3 16,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4 12,0 14,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5 13,5 17,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 14,9 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,0 95,8 95,4 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 9 108 40 764 3 576 457 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 67 69 59 61
Indikator og nøkkeltall Fløgstad skule Sauda kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 125 881 117 973 126 820
Lønnsutgifter per elev 102 890 96 780 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,4 85,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 319 787 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 570 1 376 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år