Oversikt - Flisa skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Flisa skole
Skolevegen 50
2270 FLISA
Org.nr 975273164
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Åsnes kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 248
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 14
Talet på lærarar 25

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Flisa skole Åsnes kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,2 4,1 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,5 3,8 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,2 4,1 4,1 4,1
Felles regler 4,5 4,6 4,4 4,4
Trivsel 4,3 4,4 4,3 4,3
Mestring 4,3 4,2 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,3 4,5 4,4 4,4
Motivasjon 3,9 4,0 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,9 4,0 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,7 4,5 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Flisa skole Åsnes kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 22,9 72,7 2 083,4 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 10,7 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 8 345 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,0 81,4 60,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4 11,5 16,6 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,0 12,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,9 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 15,5 15,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 14,7 14,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6 13,5 15,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,3 18,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 96,1 97,2 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 15 656 45 296 1 315 357 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 63 67 63 60
Indikator og nøkkeltall Flisa skole Åsnes kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 127 278 123 149 116 183
Lønnsutgifter per elev 101 849 98 849 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 91,9 84,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 311 1 143 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 554 1 736 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år