Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Fjuk Oppvekstsenter - Avd skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Fjuk Oppvekstsenter - Avd skole
Skåningsrudvegen 30
1925 BLAKER
Org.nr 875272772
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sørum kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 125
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 7
Talet på lærarar 12

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Fjuk Oppvekstsenter - Avd skole Sørum kommune Akershus fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,7 3,6 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,4 3,5 3,8 3,8
Faglig utfordring 3,5 3,8 4,0 4,1
Felles regler 4,2 4,2 4,3 4,4
Trivsel 4,1 4,2 4,3 4,3
Mestring 4,1 4,0 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,3 4,1 4,4 4,4
Motivasjon 3,6 3,7 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,4 3,7 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,5 4,1 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Fjuk Oppvekstsenter - Avd skole Sørum kommune Akershus fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 9,4 222,9 6 765,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 13,4 13,4 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 31 930 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,5 85,4 86,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,2 13,8 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 14,2 14,3 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,0 15,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 17,6 17,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3 16,2 15,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9 17,4 18,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,8 19,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 90,1 93,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 6 391 139 454 4 293 459 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 51 53 53 60
Indikator og nøkkeltall Fjuk Oppvekstsenter - Avd skole Sørum kommune Akershus fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 96 806 102 336 116 183
Lønnsutgifter per elev 70 823 80 345 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 73,1 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 683 1 063 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 123 1 428 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år