Oversikt - Fjerdum skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Fjerdum skole
Østringsvegen 106a
2651 ØSTRE GAUSDAL
Org.nr 975274187
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gausdal kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 198
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 13
Talet på lærarar 23

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Gausdal kommune Oppland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,2 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,9 3,8
Faglig utfordring 3,9 4,1 4,1
Felles regler 4,4 4,4 4,4
Trivsel 4,3 4,4 4,3
Mestring 4,0 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,4 4,5 4,4
Motivasjon 3,8 3,9 3,8
Vurdering for læring 4,0 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,6 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Gausdal kommune Oppland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 70,9 2 079,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 11,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 16 354 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,5 57,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,0 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 11,9 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,4 13,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 15,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5 13,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8 15,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9 16,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,7 97,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 45 479 1 302 024 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 69 64 60
Indikator og nøkkeltall Gausdal kommune Oppland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 152 895 132 123 121 243
Lønnsutgifter per elev 119 292 105 658 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,7 83,3 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 063 1 018 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 602 1 409 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år