Grunnet tekniske oppdateringer vil det ikke være mulig å logge inn i Skoleporten tirsdag 26. april fra klokken 16-18

Oversikt - Fjellsdalen skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Fjellsdalen skole
Fjellsdalen 15
5155 BØNES
Org.nr 976654773
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 388
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 20
Talet på lærarar 30

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Fjellsdalen skole Bergen kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,5 4,0 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,5 3,6 3,7 3,8
Faglig utfordring 3,8 4,0 4,0 4,1
Felles regler 4,1 4,3 4,4 4,4
Trivsel 4,2 4,3 4,3 4,3
Mestring 3,9 4,1 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,0 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 3,1 3,8 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,5 3,8 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,0 4,3 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Fjellsdalen skole Bergen kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 29,2 2 482,3 5 585,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 13,1 12,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 319 866 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 183,0 90,9 70,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,3 12,9 15,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 14,0 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,3 14,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 17,4 16,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 15,0 14,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,7 18,2 17,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,0 18,7 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,4 98,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 19 277 1 586 357 3 553 356 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 50 55 58 60
Indikator og nøkkeltall Fjellsdalen skole Bergen kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 111 193 117 571 116 183
Lønnsutgifter per elev 85 841 93 054 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,6 82,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 983 1 027 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 282 1 503 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år