Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Fjellfoten skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Fjellfoten skole
Fjellfotvegen 17
2150 ÅRNES
Org.nr 975295052
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nes kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 154
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 7
Talet på lærarar 14

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Fjellfoten skole Nes kommune Akershus fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,1 4,0 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,8 3,8 3,8
Faglig utfordring 3,8 4,0 4,0 4,1
Felles regler 4,4 4,2 4,3 4,4
Trivsel 4,4 4,2 4,3 4,3
Mestring 4,0 4,0 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,4 4,2 4,4 4,4
Motivasjon 3,7 3,6 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,8 3,8 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,1 4,2 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Fjellfoten skole Nes kommune Akershus fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 10,2 211,0 6 765,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,3 13,8 13,4 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 40 930 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,0 64,0 86,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,3 18,8 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,3 14,7 14,3 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,1 15,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 18,0 17,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 16,3 15,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,8 19,5 18,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,9 19,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 89,7 93,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 7 005 130 845 4 293 459 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 45 52 53 60
Indikator og nøkkeltall Fjellfoten skole Nes kommune Akershus fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 104 478 102 336 116 183
Lønnsutgifter per elev 83 748 80 345 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,2 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 388 1 063 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 295 1 428 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år