Oversikt - Finstad skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Finstad skole
Finstadrabben 148b
1475 FINSTADJORDET
Org.nr 975299139
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lørenskog kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 334
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 14
Talet på lærarar 25

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Finstad skole Lørenskog kommune Viken fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,3 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,1 3,7 3,8
Faglig utfordring 3,8 3,9 4,0
Felles regler 4,2 4,2 4,4
Trivsel 4,1 4,3 4,3
Mestring 4,1 4,1 4,0
Støtte fra lærerne 4,0 4,3 4,4
Motivasjon 3,7 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,5 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,1 4,5 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Finstad skole Lørenskog kommune Viken fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 25,3 429,4 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 12,7 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 62 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,6 78,8 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 14,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 14,6 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 17,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5 14,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4 19,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,1 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,5 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 16 653 272 153 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 50 56 61
Indikator og nøkkeltall Finstad skole Lørenskog kommune Viken fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 113 853 126 820
Lønnsutgifter per elev 90 984 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,3 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 782 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 802 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år