Oversikt - Fenstad skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Fenstad skole
Knauserudveien
2170 FENSTAD
Org.nr 975272397
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nes kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 203
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 13
Talet på lærarar 20

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Fenstad skole Nes kommune Viken fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,0 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,2 3,9 4,0
Felles regler 4,3 4,3 4,4
Trivsel 4,5 4,3 4,3
Mestring 3,9 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,4 4,3 4,4
Motivasjon 3,8 3,7 3,8
Vurdering for læring 4,2 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,3 4,3 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Fenstad skole Nes kommune Viken fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 16,8 213,7 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 13,8 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 44 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,3 58,9 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,7 20,6 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 14,3 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 17,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 18,6 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 16,5 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8 19,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 21,2 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,7 90,1 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 10 835 134 656 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 53 52 61
Indikator og nøkkeltall Fenstad skole Nes kommune Viken fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 105 685 121 243
Lønnsutgifter per elev 85 772 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,7 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 529 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 131 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år