Oversikt - Fagerlund skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Fagerlund skole (UTGÅTT)
Røysumslinna 2
2770 JAREN
Org.nr 975273822
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 72
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 7
Talet på lærarar 8

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Fagerlund skole (UTGÅTT) Gran kommune Oppland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,5 4,2 4,1 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 4,2 4,2 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,4 4,2 4,1 4,1
Felles regler 4,5 4,4 4,3 4,3
Trivsel 4,5 4,5 4,4 4,4
Mestring 3,8 4,2 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,6 4,5 4,4 4,4
Motivasjon 3,9 4,1 4,0 4,0
Vurdering for læring 4,0 4,2 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,2 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Fagerlund skole (UTGÅTT) Gran kommune Oppland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 8,4 157,1 2 086,7 54 942,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 11,9 11,3 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 26 316 8 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,1 62,0 66,4 75,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,2 16,8 15,1 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 12,1 12,1 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,2 13,4 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 15,7 15,3 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,3 97,2 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 5 681 98 234 1 315 877 34 752 214
Undervisningstimer totalt per elev 79 60 63 58
Indikator og nøkkeltall Gran kommune Oppland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 124 083 126 264 116 183
Lønnsutgifter per elev 99 717 100 765 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,6 83,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 479 1 067 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 365 1 645 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år