Oversikt - Ervik skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Ervik skole (UTGÅTT)
Ervik
9402 HARSTAD
Org.nr 974626926
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 71
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 6
Talet på lærarar 9

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Troms Romsa fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,9 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,0 4,1
Felles regler 4,4 4,4
Trivsel 4,2 4,3
Mestring 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,3 4,4
Motivasjon 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Troms Romsa fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 1 999,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 274 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,8 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 1 276 329 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 70 60
Indikator og nøkkeltall Troms Romsa fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 126 745 116 183
Lønnsutgifter per elev 98 463 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 022 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 816 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år