Oversikt - Eide skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Eide skole
Eidevegen 44
4250 KOPERVIK
Org.nr 975275159
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 370
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 18
Talet på lærarar 31

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Eide skole Karmøy kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 4,0 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,8 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,3 4,1 4,1 4,1
Felles regler 4,6 4,4 4,4 4,4
Trivsel 4,3 4,3 4,3 4,3
Mestring 4,3 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,6 4,5 4,5 4,4
Motivasjon 3,8 3,7 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,9 3,9 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,5 4,3 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Eide skole Karmøy kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 29,3 497,3 5 511,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 12,1 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 91 938 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,2 58,6 64,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,3 18,3 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 12,6 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,6 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 16,5 16,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 14,6 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5 17,0 17,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,8 19,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 96,9 94,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 19 013 316 891 3 502 721 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 51 59 58 60
Indikator og nøkkeltall Eide skole Karmøy kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 108 400 109 022 116 183
Lønnsutgifter per elev 91 119 88 799 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,4 84,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 315 936 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 176 1 349 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år