Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Eide barneskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Eide barneskole
6490 EIDE
Org.nr 975283518
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eide kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 230
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 14
Talet på lærarar 25

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Eide barneskole Eide kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,1 4,0 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,1 3,8 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,1 4,0 4,1
Felles regler 4,7 4,6 4,5 4,4
Trivsel 4,6 4,5 4,3 4,3
Mestring 4,1 4,0 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,6 4,4 4,5 4,4
Motivasjon 3,8 3,6 3,8 3,8
Vurdering for læring 4,0 3,8 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,6 4,4 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Eide barneskole Eide kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 20,8 50,8 3 104,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 10,7 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 15 548 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,0 31,9 57,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,3 30,1 17,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 12,0 11,8 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,6 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 15,8 15,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,0 15,4 14,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6 15,6 15,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 16,4 18,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,8 84,2 95,3 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 14 002 32 374 1 990 803 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 61 66 63 60
Indikator og nøkkeltall Eide barneskole Eide kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 139 624 119 399 116 183
Lønnsutgifter per elev 115 143 95 443 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 90,0 83,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 557 1 194 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 713 1 553 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år